Vizualizace stavby Ostravské radiály v Brně.

Zájemci si mohou prohlédnout vizualizaci stavby Ostravské radiály

Ředitelství silnic a dálnic ČR a město Brno představily veřejnosti dynamickou vizualizaci budoucí stavby Ostravské radiály, důležité součásti velkého městského okruhu v Brně. Ta je výjimečná a zároveň náročná stísněnými prostorovými poměry danými stávající železniční tratí, železniční vlečkou a tramvajovou tratí.

Součástí stavby je mimo jiné vybudování tří mimoúrovňových křižovatek, přeložka tramvajové trati, doplnění tří kilometrů cyklotras a šesti kilometrů pěších tras.

„Cílem stavby je převedení tranzitní dopravy východ–sever mimo obydlenou zástavbu Židenic. Tato část velkého městského okruhu vyřeší také aktuální problém s velkým množstvím levých odbočení, která komplikují dopravu z centra města do Vinohrad a Líšně, a mimo jiné i nevhodná napojení okolních areálů.

Je dokončen koncept dokumentace pro územní řízení a probíhá jeho připomínkování s následným dopracováním do čistopisu. Zahájení stavebních prací předpokládáme v roce 2027 a jejich dokončení o tři roky později,“ přiblížil postup přípravy stavby ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala.

 

Tříkilometrový úsek Ostravské radiály bude umístěn ve čtyřech městských částech Černovice, Slatina, Židenice a Líšeň. Investory stavby „I/42 VMO MÚK Ostravská radiála“ jsou ŘSD ČR a statutární město Brno, které navazují na předcházející spolupráci v rámci již realizovaných staveb velkého městského okruhu v Brně.

„Ostravská radiála je další důležitou částí velkého městského okruhu v Brně, který po dokončení zajistí řidičům plynulý a bezpečný průjezd a obyvatelům přilehlých částí lepší životní podmínky a větší bezpečnost. Součástí stavby je potřebné doplnění chybějících pěších tras a cyklostezek. Kromě toho bude vysázeno velké množství zeleně,“ doplnila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Město Brno má v současnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic uzavřenou smlouvu o spolupráci, díky které bylo pověřeno majetkoprávní přípravou. Ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi v současnosti jednáme s majiteli nemovitostí v dané oblasti, abychom přípravu stavby co nejvíce uspíšili,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

 

 

 

Video s vizualizacemi najdete zde.

 

 

PR