Cla na čínské elektromobily nejsou řešením co by pomohlo…..

Cla na čínské elektromobily nejsou řešením

Bereme na vědomí skutečnost, že Evropská komise navrhla uvalení prozatímních vyrovnávacích
cel na dovoz elektromobilů vyrobených v Číně. Sdružení automobilového průmyslu dlouhodobě
podporuje spravedlivý a otevřený obchod založený na rovných podmínkách, nicméně zavádění
cel vnímáme jako rizikové. Dodatečná cla podle zástupců českého autoprůmyslu základní
problémy čínské konkurence neřeší a můžou se ukázat naopak jako kontraproduktivní.

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vzalo na vědomí rozhodnutí Evropské komise (EK) uvalit na základě
prvních zjištění antisubvenčního šetření cla na dovoz elektromobilů vyrobených v Číně, a to ve výši dodatečných
17,4 až 38,1 procent (tzn. nad rámec stávajících 10). Tento krok zdůvodnila EK tím, že zaručení rovných podmínek
pro všechny je základem pro udržení globální konkurenceschopnosti.

Sdružení automobilového průmyslu již před vydáním rozhodnutí vyjádřilo obavy z možných negativních dopadů. „Bylo to naopak právě odstranění obchodních bariér, co vedlo v posledních desetiletích k rozšíření mezinárodního obchodu a růstu prosperity – zejména pokud se jedná o sektor automotive, který je založen na silném exportu,“ upozorňuje Zdeněk Petzl, výkonný ředitel AutoSAPu.

Evropa uvalením prozatímních cel následovala Spojené státy, které k takovému kroku přistoupily letos na jaře.
Zástupci AutoSAPu jsou toho názoru, že ve vztahu k oběma kontinentům začne Čína uplatňovat odvetná opatření
a dojde k další eskalaci už tak napjatých obchodních vztahů. Pro Evropu přitom čínský trh představuje třetí největší
exportní destinaci, a i situace Evropy a jejích dodavatelsko-výrobních řetězců je odlišná než ta, ve které se nachází
USA.

Hledisko, které nemůže být opomíjeno, souvisí s dovozem surovin a komponentů z Číny. Víc než 90 procent
klíčových materiálů pro výrobu elektrických vozidel i samotné baterie dováží evropské automobilky z Číny. Zvýšení
cen těchto importů nebo dokonce jejich blokace by bylo pro domácí výrobce velkým problémem z hlediska plnění
ambiciózních plánů EU snižovat CO2. Evropa totiž zatím nemá spolehlivý plán, jak být soběstačná ve všech těžených
surovinách a komponentech potřebných k výrobě elektromobilů, případně jak si je zajistit jinde. Řada firem v Číně
také vyrábí a do Evropy exportuje. Případná cla by se tedy vztahovala i na tyto společnosti.

Zavedení nových celních opatření čínští výrobci určitě pocítí a jejich expanzi to může zpomalit, nicméně neočekáváme, že by to mělo vliv na dotační politiku v Číně. Firmy, které v současnosti v Číně vyrábějí elektromobily pro Evropu, se zcela jistě dokážou přizpůsobit a pokračovat v průniku na trh, ať už prostřednictvím lokálních investic, spoluprací s místními partnery nebo přesunem výroby do jiných zemí.

„Máme za to, že samotná antisubvenční opatření, jako jsou dodatečná cla, problémy, kterým automobilový průmysl
čelí, nevyřeší. Potřebujeme naopak systémový přístup, který podpoří silné stránky evropského průmyslu, které zvýší
jeho konkurenceschopnost a otevřou nové trhy,“ uvádí za český sektor automotive Zdeněk Petzl. Podle něho by měla
EK přijít s průmyslovou strategií pro EU a ve spolupráci s jednotlivými členskými státy celkově zlepšovat
podnikatelské prostředí s důrazem na podporu inovací v automobilovém průmyslu.

Současně s tím se musí hledat cesty, jak zvýšit soběstačnost kontinentu v dodávkách kritických surovin a komponentů. Regulační rámec, ve kterém se automobiloví výrobci pohybují, by měl být jen natolik přísný, aby v něm jednotlivé subjekty mohly svobodně podnikat a růst.

Sdružení automobilového průmyslu je dobrovolné sdružení společností zapojených do výrobního řetězce automobilového průmyslu České republiky.
Sdružuje také subjekty aktivní ve výzkumu a vývoji, testování a certifikaci, vysoké školy a další poskytovatele služeb, kteří mají zájem aktivně přispívat
k rozvoji českého automobilového průmyslu. Sdružení vytváří platformu pro jejich vzájemnou komunikaci a podporu společného cíle – zabezpečení
trvalé konkurenceschopnosti sektoru.
Automobilový průmysl je nejvýznamnějším odvětvím zpracovatelského průmyslu České republiky, na jejím HDP se podílí téměř 10 procenty. Přímo
zaměstnává zhruba 180 tisíc pracovníků, nepřímo, tedy včetně navazujících oborů, téměř 500 tisíc. V roce 2023 bylo v České republice vyrobeno
1 423 979 silničních vozidel všech typů, z nichž 1 397 816 představovaly osobní automobily.

Více informací o českém automobilovém průmyslu
najdete na www.autosap.cz

 

PR